Close

Το καλάθι μου

Για Δωρεάν μεταφορικά υπολείπονται ακόμα
{{order.free_shipping_remaining_cost}}
ΣΥΝΟΛΟ: {{order.final_cost}}

Όροι Χρήσης

ΌΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ & ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΞ’ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ (Μέσω Διαδικτύου)
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ

 

Παρακαλείσθε πριν τη χρήση της ιστοσελίδας να αναγνώσατε τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις αγοραπωλησία προϊόντων. Για να εγγραφείτε στην σχετική υπηρεσία πρέπει να αποδεχθείτε τους όρους χρήσης. Με αποδοχή των όρων χρήσης τεκμαίρεται ότι τους έχετε κατανοήσει στο σύνολό τους και προσχωρήσατε σε αυτούς ανεπιφύλακτα.

Α. ΟΡΙΣΜΟΙ

Οι παρόντες όροι εμπεριέχουν συντομεύσεις που ερμηνεύονται και νοούνται ως αναλυτικώς αναγράφεται κατωτέρω:

Α1. Ως Υπηρεσία: νοείται η υπηρεσία που παρέχεται μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής εντός του ιστοχώρου (internet), μέσω της οποίας οι εγγραμμένοι χρήστες θα έχουν την δυνατότητα με την καταβολή του αντίστοιχου αντιτίμου, με τους τρόπους που ορίζεται κατωτέρω, να συναλλαχθούν και να λάβουν τα φαρμακευτικά ή λοιπά προϊόντα, για τα οποία σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία μπορούν να πωληθούν μέσω διαδικτύου.

Α2. Ως Χρήστης, νοείται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εγγράφεται στην ανωτέρω υπηρεσία, με την καταβολή συγκεκριμένου αντιτίμου. Εφόσον πρόκειται περί φυσικού προσώπου, με την αποδοχή των όρων του παρόντος, δηλώνει υπεύθυνα ότι έχει δικαιοπρακτική ικανότητα, ήτοι δεν είναι ανήλικος και δεν βρίσκεται σε δικαστική συμπαράσταση ή δεν υπάγεται σε οποιαδήποτε περίπτωση εκ του νόμου έχει ως έννομη συνέπεια την στέρηση της δικαιοπρακτικής ικανότητας. Εφόσον πρόκειται περί νομικού προσώπου, με την αποδοχή των όρων του παρόντος, δηλώνεται υπεύθυνα ότι το νομικό πρόσωπο έχει συσταθεί και υφίσταται νομίμως στην Ελληνική Επικράτεια και ότι το φυσικό πρόσωπο που συναλλάσσεται έχει την εξουσία εκπροσώπησης αυτού του νομικού προσώπου για την επιχειρηθείσα συναλλαγή και δικαιοπραξία.

Α3. Ως Φαρμακείο, νοείται η εταιρεία ή ατομική επιχείρηση με την επωνυμία «ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ», που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Πανεπιστημίου αρ.25, με Α.Φ.Μ 078088484, Δ.Ο.Υ Δ’ ΑΘΗΝΑΣ, τηλ 2103214788, φαξ: 2130356806, e-mail: info@pharmacyofathens.gr, η οποία είναι νομίμως λειτουργούν φαρμακείο στην Ελλάδα, σύμφωνα με την υπ’αριθμ 13228 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της 24/08/2012, έχει πιστοποιηθεί ως ηλεκτρονικό κατάστημα φαρμακείου σύμφωνα με το υπ’αριθμ…………. έγγραφo του ΠΦΣ, σύμφωνα με την υπ’αριθμ. Γ5 (β)/Γ.Π.οικ.20293/15-3-2016 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β’787) και παρέχει την ανωτέρω υπηρεσία στους προαναφερόμενους χρήστες της και οι Συνεργάτες ή Υπαλληλοί της, σύμφωνα με τους νομικούς και συμβατικούς όρους που διέπουν τις μεταξύ τους σχέσεις.

Α4. Ως Φάρμακο: Νοείται το οποιοδήποτε προϊόν υπάγεται στην δικαιοδοσία του ΕΟΦ και στην υπ’αριθμ.ΔΥΓ3α/Γ.Π.32221/29-4-2013 (ΦΕΚ Β’1049) υπουργική απόφαση ενσωμάτωσης της οδηγίας 2001/83/ΕΚ όπως ισχύει, ή της κεντρικής διαδικασίας του Κανονισμού ΕΚ 726/2004, μη συμπεριλαμβανομένων σύμφωνα με το άρθρο 113 αυτής των φαρμάκων που χορηγούνται με ιατρική συνταγή ή που αποζημιώνονται από τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης. Βάσει των ανωτέρω φάρμακα, τα οποία είναι συνταγογραφούμενα ή περιλαμβάνονται στην θετική λίστα φαρμάκων που αποζημιώνονται από τον ΕΟΠΥΥ του άρθρου 12 του ν.3816/2010, δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο εξ’ αποστάσεως πώλησης, συμπεριλαμβανομένης της εκτέλεσης οιωνδήποτε ιατρικών συνταγών.

Α5: Ως Λοιπά προϊόντα: νοούνται τα οποιαδήποτε προϊόντα δεν υπάγονται σε έγκριση και δικαιοδοσία του ΕΟΦ σύμφωνα με την υπ’αριθμ.ΔΥΓ3α/Γ.Π.32221/29-4-2013 (ΦΕΚ Β’1049) υπουργική απόφαση ή της κεντρικής διαδικασίας του Κανονισμού ΕΚ 726/2004, και τα οποία μπορεί να πωληθούν εξ’ αποστάσεως.

Β. ΑΠΟΔΟΧΗ & ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΡΩΝ

Β1. Η πρόσβαση και χρήση της υπηρεσίας που περιγράφεται ανωτέρω συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των κάτωθι όρων χρήσης της, καθώς και των όρων χρήσης και προϋποθέσεων παροχής υπηρεσιών και των κανονισμών λειτουργίας που διέπουν την πρόσβαση και χρήση της ιστοσελίδας «www.pharmacyofathens.gr» και των όρων και κανόνων λειτουργίας του αντίστοιχου forum της που αναγράφονται σε αυτό.

Β2. Το Φαρμακείο δύναται να τροποποιεί οποτεδήποτε τους παρόντες όρους χρήσης, προς τούτο μάλιστα συγκατατίθεται ανεπιφύλακτα ο χρήστης της υπηρεσίας, ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση εφόσον παραστεί ανάγκη, στον βαθμό που η σχετική τροποποίηση σχετίζεται με την διασφάλιση της υγείας των χρηστών ή της ασφάλειας των πραγματοποιούμενων χρηματικών συναλλαγών. Προς τούτο αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλώσει ο χρήστης  ενημέρωση με τους νέους τροποποιημένους όρους χρήσης.

Β3. Σε περίπτωση μη αποδοχής οιοσδήποτε όρου της παρούσας, απαγορεύεται ρητώς η χρήση της υπηρεσίας μη επιτρεπομένης μερικής προσχώρησης. Ειδικότερα, το πάτημα του κουμπιού ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ, ή αναλόγου, που εμφανίζεται στις διαδικασίες ενεργοποίησης χρήσης της υπηρεσίας επιβεβαιώνει ότι ο ενδιαφερόμενος χρήστης αποδέχεται αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις και εγγυάται ότι δεν έχει παραβιάσει τις αρχές και τις διαδικασίες του Φαρμακείου. Συνεπώς, ρητώς δεσμεύεστε με την παρούσα ότι έχετε αναγνώσει., έχετε κατανοήσει και έχετε αποδεχθεί το περιεχόμενο τους. Επιπλέον δεσμεύεστε όπως συμμορφώνεστε με τους κανόνες του Ελληνικού και Διεθνούς Δικαίου και ειδικά με τις διατάξεις της τηλεπικοινωνιακής νομοθεσίας.

Γ. ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Γ1. Οι χρήστες δύνανται μέσω της ειδικής και πιστοποιημένης διαδικτυακής εφαρμογής που παρέχεται σε αυτούς να συνάπτουν με το Φαρμακείο σύμβαση αγοραπωλησίας φαρμάκων, που ορίζονται ανωτέρω και λοιπών προϊόντων εξ’ αποστάσεως. Προς τούτο, δημιουργούν σχετικό λογαριασμού τους, στο οποίο και δηλώνουν υπεύθυνα δια της αποδοχής των παρόντων όρων ότι παρέχουν τα πλήρη και αληθή τους στοιχεία για την συγκεκριμένη συναλλαγή. Τα στοιχεία που υποχρεωτικά ζητούνται είναι τα απολύτως αναγκαία για την ταυτοποίηση των Χρηστών ως αντισυμβαλλομένων.

Γ2. Οι Χρήστες, μετά την διαδικασία της δημιουργίας λογαριασμού, επιλέγουν τα αντίστοιχα διαθέσιμα προϊόντα, των οποίων η τιμή με Φ.Π.Α., αναγράφεται ευκρινώς στο αντίστοιχο πεδίο επιλογής. Επίσης παρέχονται βασικές πληροφορίες για τις ιδιότητες του σχετικού επιθυμητού προϊόντος. Οι σχετικές πληροφορίες που αναγράφονται στα προϊόντα είναι ενδεικτικές και όχι πλήρεις, βασίζονται στις αντίστοιχες οδηγίες των κατασκευαστών τους, οι δε χρήστες οφείλουν πριν την παραγγελία οποιουδήποτε προϊόντος να απευθύνονται προς τον ιατρό ή τον φαρμακοποιό τους και να ελέγχουν αναλυτικά τις ιδιότητες και οδηγίες χρήσης εκάστου προϊόντος. Το Φαρμακείο ουδεμία ευθύνη φέρει για λανθασμένη παραγγελία ή χρήση των προϊόντων που αποτελούν αντικείμενο της αγοραπωλησίας.

Γ3. Μετά την εισαγωγή στο σχετικό έντυπο παραγγελίας [λίστα αγορών (Καλάθι)] των επιθυμητών προϊόντων, οι Χρήστες οφείλουν να δηλώσουν τον τρόπο πληρωμής που επιθυμούν, δηλ. είτε με την χρήση χρηματοπιστωτικών μέσων (χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών), ή με άλλο τρόπο χρέωσης (PayPal), είτε με αντικαταβολή, δηλ. πληρωμή κατά την παράδοση από το κατάστημα. Κατά την επιλογή των σχετικών προϊόντων θα εμφανίζονται αναλυτικά οι τιμές (μετά φόρων) ανά προϊόν στο σχετικό καλάθι αγορών και το σύνολο αυτών. Σε περίπτωση χρέωσης πιστωτικών καρτών, στον χρήστη εμφανίζεται ειδικό μήνυμα περί της σχετικής χρέωσης, με ταυτόχρονη επιστολή επιβεβαιωτικού ηλεκτρονικού μηνύματος περί της χρέωσης και της σχετικής παραγγελίας. Η σύμβαση αγοραπωλησίας θεωρείται καταρτισμένη με την αποστολή από το Φαρμακείο προς τον Χρήστη σχετικού ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail) περί επιβεβαίωσης παραγγελίας.

Γ4. Ως τόπος  παράδοσης των προϊόντων ορίζεται πάντοτε η έδρα του Φαρμακείου, που αναγράφεται ανωτέρω.  Το φαρμακείο, για όλες τις απομακρυσμένες πωλήσεις δεν είναι αυτόματα υπόλογο για την αποστολή & παράδοση των παραγγελμένων προϊόντων και δεν αποστέλλει τα παραγγελθέντα προϊόντα προς τους Χρήστες, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι εντός αποκλειστικής προθεσμίας 10 ημερολογιακών ημερών να προσέλθουν αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου στο Φαρμακείο και στην αναγραφόμενη ως ανωτέρω έδρα του, για την εκτέλεση της σχετικής αγοραπωλησίας και την παράδοση των προϊόντων. Σε περίπτωση δυνατότητας αποστολής των προϊόντων, για να ισχύει σχετική δέσμευση του Φαρμακείου, θα υπάρχει ειδική ρητή αναγραφή της δυνατότητας αυτής στο επιβεβαιωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα, άλλως θεωρείται ότι ισχύει η παράδοση ως άνω των προϊόντων από το κατάστημα του Φαρμακείου.

Γ5. Στις περιπτώσεις προπληρωμένων αγορών μέσω χρηματοπιστωτικών μέσων (πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών ή PayPal), ο χρήστης διαθέτει προθεσμία 14 ημερολογιακών ημερών, για να υπαναχωρήσει από την σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 3ε του ν.2251/1994, από την ημερομηνία παραλαβής και απόκτησης της φυσικής κατοχής των προϊόντων, εφόσον αυτά αποστέλλονται, ή από την λήξη της ημερομηνίας, στην οποία έχει την δυνατότητα παραλαβής τους εντός του καταστήματος. Η υπαναχώρηση δηλώνεται με οποιονδήποτε τρόπο, είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή απλή επιστολή ή υποβολή του εντύπου του ν.2251/1994 στα ανωτέρω ειδικότερα στοιχεία διευθύνσεων (φυσικών ή ηλεκτρονικών) ή φαξ του Φαρμακείου. Το δικαίωμα της υπαναχώρησης δεν παρέχεται στις εξής περιπτώσεις: α) Εάν η αγορά γίνεται με παράδοση των προϊόντων εντός του καταστήματος, οπότε και ισχύουν τα ανωτέρω προβλεπόμενα, β) Εάν η ημερομηνία λήξης των σχετικών προϊόντων είναι μικρότερη των 6μήνου, γ) Εάν αποσφραγισθούν οι συσκευασίες ή καταναλωθεί το προϊόν έστω και εν μέρει. Στην περίπτωση υπαναχώρησης, ο χρήστης επιβαρύνεται με την σχετική δαπάνη που μπορεί να προκύψει από αυτή και συνεπώς δεν θα γίνονται δεκτές επιστροφές προϊόντων, όπου δεν αναλαμβάνει την κάλυψη αυτής ο χρήστης εξ ’ολοκλήρου.

Γ6. Τυχόν παράπονα διατυπώνονται πάντοτε εγγράφως και αποστέλλονται μέσω απλής ταχυδρομικής επιστολής ή ηλεκτρονικού μηνύματος ή φαξ στα σημεία επικοινωνίας της έδρας του Φαρμακείου που αναγράφεται ανωτέρω. Η οποιαδήποτε επίλυση διαφοράς ως προς τις συμβάσεις του Φαρμακείου με τους Χρήστες μπορεί να επιλυθεί, εφόσον ο χρήστης το επιθυμεί και από τον Ευρωπαϊκό Φορέα Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών, μέσω του «Συνηγόρου του Καταναλωτή». Οδηγίες για την διαδικασία παρέχονται είτε από το Φαρμακείο, είτε στην ιστοσελίδα http://www.synigoroskatanaloti.gr/ είτε στην ιστοσελίδα http://www.efpolis.gr/el/epanorthosi-askisi-dikaiomaton/79-exodikastiki-epilisi.html 

Δ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΡΩΝ

Δ1. Οι χρήστες υποχρεούνται όπως σεβαστούν τον νόμο και τους κανόνες δικαίου που προβλέπονται από τις κανονιστικές πράξεις της Διοίκησης, τις διεθνείς συμβάσεις και το Ευρωπαϊκό Δίκαιο.

Δ2. Το Φαρμακείο δύναται να διακόπτει οποτεδήποτε την λειτουργία του ιστοτόπου, ή την παροχή εξ’ αποστάσεως ή μέσω του καταστήματος πωλήσεων προϊόντων χωρίς καμία προηγούμενη ενημέρωση των χρηστών.

Δ3. Σε περίπτωση κατάρτισης σύμβασης με πρόσωπα που είτε έχουν παράσχει ψευδή στοιχεία είτε δεν έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα, για την εκτέλεση της σύμβασης, ευθύνονται τα άτομα, τα οποία είτε έχουν την γονική μέριμνα είτε εκπροσωπούν νομίμως τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι οι πραγματικοί δικαιοπρακτούντες, είτε τα πρόσωπα, που εφόσον έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα, έχουν συνάψει την σχετική σύμβαση.

Δ4. Απαγορεύεται στους χρήστες να παρεμβαίνουν με οποιονδήποτε τρόπο στην βάση δεδομένων του Φαρμακείου, ή στην λειτουργία του διαδικτυακού τόπου, ή να απευθύνονται προς οποιονδήποτε μέσω της ιστοσελίδας του Φαρμακείου με εκφράσεις προβλητικές ή που δεν συνάδουν με τα συναλλακτικά και χρηστά ήθη.

Δ5. Οι χρήστες μέσω της παρούσας εφαρμογής δηλώνουν υπεύθυνα ότι προβαίνουν στις παραγγελίες των προϊόντων, για τα οποία έχουν δεχθεί κατάλληλες συμβουλές από ειδικούς (φαρμακοποιό ή ιατρό) για την χρήση τους και ότι τα προορίζουν είτε για προσωπικό τους χρήση ή για χρήση από τους οικείους τους και όχι για περαιτέρω χονδρική ή λιανική πώληση σε τρίτα πρόσωπα.

Ε. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ε1. Το Φαρμακείο ενημερώνει του χρήστες ότι τηρεί και επεξεργάζεται αρχείο προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με τον νόμο και τους παρόντες όρους. Για την χρήση της υπηρεσίας, έκαστος συνδρομητής καταχωρεί τα προσωπικά του δεδομένα προς την Δικαιούχο, ήτοι τουλάχιστον ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, διεύθυνση/έδρα, Τ.Κ., τηλέφωνο επικοινωνίας, e-mail και Α.Φ.Μ. ή .Δ.Ο.Υ., για την έκδοση αντίστοιχου εκ του νόμου παραστατικού, καθώς και στοιχεία της δικαιοπρακτικής του ικανότητας, ήτοι εάν είναι ή όχι ανήλικος ή υπό δικαστική συμπαράσταση. Ο χρήστης εάν επιθυμεί μπορεί να ορίσει ειδικό χειριστή της υπηρεσίας προς τον οποίο και μόνον θα επιτρέπεται η χρήση της. Ο χρήστης παρέχει την συγκατάθεσή του για την καταχώρηση και επεξεργασία των πληροφοριών αυτών. Όσοι καταχωρούν προσωπικά δεδομένα, διατηρούν όλα τα δικαιώματα «του υποκειμένου των δεδομένων», όπως αυτό ορίζεται στον νόμο 2472/1997 περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η επεξεργασία των στοιχείων προσωπικού χαρακτήρα γίνεται σύμφωνα με το νόμο 2472/97 και ελέγχεται από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Ενδεικτικά τα συλλεγόμενα στοιχεία και οι καταρτισθείσες δυνάμει αυτών συμβάσεις καταχωρούνται και επεξεργάζονται σε ειδικό αρχείο, σύμφωνα με τους σκοπούς που περιγράφονται κατωτέρω υπό Ε2. Η συγκατάθεση για την επεξεργασία των δεδομένων που δίνεται δυνάμει της παρούσας μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε, χωρίς επιφέρει αναδρομικά έννομα αποτελέσματα.

Ε2. Σκοπός της επεξεργασίας των δεδομένων κατά την έννοια του νόμου και των παρόντων όρων, είναι η κατάρτιση και εκτέλεση των σχετικών συμβάσεων αγοραπωλησίας, (ή δωρεάς όπου προβλέπεται), η ενημέρωση των χρηστών, εφόσον το έχουν αιτηθεί ή συναινέσει σε αυτό τσεκάροντας ή υπογράφοντας το σχετικό πεδίο, για προϊόντα ή προσφορές και η εφαρμογή των νόμου περί προστασίας των καταναλωτών και προστασίας προσωπικών δεδομένων από το Φαρμακείο.

Ε3. Ο χρήστης απαγορεύεται να χρησιμοποιεί ψευδώνυμο για την συναλλαγή του ή να δηλώνει ψευδώς την ικανότητά του για δικαιοπραξία.

Ε4. Στον χρήστη χορηγείται όνομα (user name) και κωδικός χρήσης (συνθηματικό), για την υπηρεσία που είναι αποκλειστικά προσωπικοί και απαγορεύεται ρητώς η χρήση τους ή η παραχώρηση της χρήσης τους σε τρίτους. Η Υπηρεσία προστατεύεται με τις κατάλληλες μεθόδους ασφαλείας δεδομένων (User Name, Password SSL, FIREWALL). Οι χρήστες  φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για τυχόν κλοπή, απώλεια ή με οποιονδήποτε τρόπο αποκάλυψη του ως άνω κωδικού πρόσβασης και συνθηματικού και υποχρεούνται στη περίπτωση αυτή να την γνωστοποιούν άμεσα στην Δικαιούχο, προκειμένου να προβεί στις ανάλογες ενέργειες αντικατάστασής τους και θα αποκαθιστούν κάθε θετική και αποθετική ζημία της Δικαιούχου. Κάθε προσπάθεια για παραβίαση της ασφάλειας του συστήματος θεωρείται παράνομη και διώκεται ποινικά και αστικά.

ΣΤ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ- ΆΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΤ1. Το περιεχόμενο της εφαρμογής, ο σχεδιασμός της, και τα προγράμματα που παρέχονται μέσω της υπηρεσίας προς χρήση, καθώς και οι συγκεκριμένες μελέτες, άρθρα, έρευνες και οποιοδήποτε κείμενο, δηλαδή το συνολικό περιεχόμενο της ιστοσελίδας αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του Φαρμακείου ή του τρίτου συντάκτη τους. H χρήση της Υπηρεσίας δεν συνεπάγεται την παροχή και μεταβίβαση δικαιωμάτων ή αδειών χρήσης αγαθών ή/και υπηρεσιών η του περιεχομένου της ιστοσελίδας.

 ΣΤ2. Ειδικότερα και ενδεικτικά απαγορεύεται η εμπορική εκμετάλλευση τμήματος ή του συνόλου της Υπηρεσίας. Επίσης, απαγορεύεται η χρήση πληροφοριών και του περιεχομένου των απαντήσεων της Υπηρεσίας για κατασκευή βάσεων δεδομένων (databases) καθώς και η αποθήκευση πληροφοριών σε βάσεις δεδομένων με σκοπό την πρόσβαση σε αυτές από οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

Ζ. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Ζ1. Το Φαρμακείο δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημίες στα προϊόντα ή στους χρήστες, που οφείλονται σε κατασκευαστικά ελαττώματα ή σε κακή χρήση των προϊόντων σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης και τις σχετικές οδηγίες που έχει παράσχει ο καθ’ ύλην αρμόδιος επιστήμονας υγείας (ιατρός ή φαρμακοποιός κλπ.) για την χρήση τους. Το Φαρμακείο επίσης δεν ευθύνεται εν γένει για ελαττώματα στο προϊόν που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητά του. Σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος από τον παραγωγό, η εταιρεία μπορεί να αντικαταστήσει το προϊόν με άλλο όμοιο, εφόσον ειδοποιηθεί σχετικώς μέσα σε 14 ημερολογιακές ημέρες από την παραλαβή του από τον χρήστη και είναι δυνατή η αντικατάσταση.

Ζ2. Οποιαδήποτε πληροφορία παρέχεται μέσω της Υπηρεσίας στους χρήστες δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για τη διενέργεια οποιαδήποτε πράξεως ή παραλείψεως, αλλά εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών να αξιολογήσουν ό,τι τους παρέχεται και να ενεργήσουν βασιζόμενοι στην προσωπική ή επαγγελματική τους βούληση, αποκλειόμενης οποιασδήποτε σχετικής ευθύνης της Δικαιούχου. Επίσης το Φαρμακείο δεν ευθύνεται για πληροφορίες που τρίτοι μπορεί να παρέχουν μέσω του ιστοτόπου.

Ζ3. Το Φαρμακείο δε φέρει ουδεμία ευθύνη για τυχόν διακοπές ή μη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας λόγω κακής λειτουργίας του διαδικτύου ή των ISPs ή άλλα γεγονότα πέραν του ελέγχου του. Σε κάθε περίπτωση η Δικαιούχος δε φέρει καμμία ευθύνη για τυχόν παραβίαση των όρων λειτουργίας του παρόντος site από τους χρήστες αυτού ή για λόγους αδυναμίας χρήσεως από ανωτέρω βία.

Η. ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ)

Η1. Το Φαρμακείο δύναται να καταγγείλει αζημίως την μεταξύ του χρήστη και αυτής, έννομη σχέση και να διακόψει άμεσα την συνεργασία με αυτόν και την παροχή των προς αυτόν υπηρεσιών στις κάτωθι περιπτώσεις:

α/ Στην περίπτωση παραβίασης εκ του χρήστη οποιουδήποτε όρου των παρόντων όρων χρήσης, που όλοι συμφωνούνται ουσιώδεις καθώς και των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτή.

β/ Στην περίπτωση παραβίασης εκ του χρήστη του νόμου, ενδεικτικά δε των διατάξεων περί πνευματικής ιδιοκτησίας, αθέμιτου ανταγωνισμού, ηλεκτρονικών υπολογιστών κ.α.

Η2. Η καταγγελία επιφέρει τα έννομα αποτελέσματά της άμεσα με την γνωστοποίηση της προς τον χρήση και του λόγου αυτής, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ήτοι επιστολής που αποστέλλεται στην διεύθυνση που έχει δηλώσει ο χρήστης.

Η3. Μεταξύ των εννόμων αποτελεσμάτων συμπεριλαμβάνεται η διακοπή της δυνατότητας παροχής οποιωνδήποτε προϊόντων μέσω της ιστοσελίδας στον χρήστη και η κατάργηση του ατομικού του λογαριασμού.

Θ.ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Θ1. Στην περίπτωση που εγερθεί κατά της Δικαιούχου ή των Συνεργατών της οιαδήποτε αγωγή, αξίωση, ή άλλη δικαστική αξίωση ή διοικητική διαδικασία και πηγάζει από την παράβαση εκ μέρους του Χρήστη οιασδήποτε φύσεως δικαιωμάτων τρίτων, υποχρεούστε όπως αφενός παρέμβετε στη δικαστική ή διοικητική διαδικασία και αφετέρου αποζημιώσετε πλήρως το Φαρμακείο, σε περίπτωση κατά την οποία υποχρεωθούμε σε καταβολή αποζημίωσης ή οιασδήποτε άλλης δαπάνης.

Θ2. Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση τυχόν διαφορών ορίζονται τα δικαστήρια της Αθήνας.

 

 

 

Χρειάζεστε βοήθεια;

Ρωτήστε τον φαρμακοποιό σας

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER ΜΑΣ

Εγγραφείτε στο newsletter μας για έκπτωση 2€
Η εξαργύρωση δεν ισχύει για αγορές κάτω των 10€.